Home |  English |  Intranet
Om ISIS | Nyt | Interaktive rum  | Healthcare | Software | Projektetablering
Hvad er et ISIS-projekt? Hvordan skabes et projekt? Kontraktmateriale
Hvad er et ISIS-projekt?
 

ISIS-projekter er innovative forskningsprojekter inden for it-området, hvor erhvervsvirksomheder og offentlige it-forskningsmiljøer samarbejder.

Et ISIS-projekt er et ligeværdigt samarbejde, hvor alle parter deltager i udformning, finansiering og gennemførelse af projektet, og efter nærmere aftale deler rettigheder og pligter.

Alexandra Instituttet deltager som aktiv match-maker og sparringspartner i udformning og styringen af ISIS-projekter. Endvidere er Alexandra Instituttet som operatør på ISIS med til at finansiere en del af budgettet for de deltagende offentlige it-forskningsinstitutioner.

Hvad er vurderingskriterierne?

ISIS projekter skal have:

 • en høj forskningsmæssig kvalitet. Vurderingen heraf baseres på miljøets/forskernes hidtidige arbejde, såvel som på projektets potentiale, herunder publicering.
 • klare erhvervsmæssige potentialer. Vurderingen heraf baseres på om der er en klart markeret interesse fra virksomhedsside, der omfatter reel medfinansiering og interesse i og evne til at nyttiggøre samarbejdet i virksomhedens fortsatte udvikling.
 • klare og afbalancerede samarbejdsaspekter. Vurderingen heraf baseres på om der substantiel og ligeværdig involvering fra såvel offentlig it-forskning som fra erhvervsside, ikke mindst hvad angår ressourcer.
 • en deltager-kreds på både forsker- og erhvervsside, der skønnes at være i stand til på tilfredsstillende vis at gennemføre et samarbejdsprojekt. Vurderingen heraf baseres på deltagernes track-record samt projektets forankring hos deltagerne.
 • en klar it-forskningsprofil. Vurderingen heraf baseres dels på miljøets/forskernes hidtidige arbejde, dels på projektets formål, planlagte resultater samt publiceringsstrategi.

Desuden ser man gerne at et ISIS-projekt:

 • styrker forskeruddannelse og
 • bidrager til udvikling af stærke forsknings- og uddannelsesmiljøer
 • sikres en personalemæssigt god og kontinuert bemanding både på forsknings- og erhvervsside
 • undgår frikøb af seniorforskere – dvs. at seniorforskere vælger at deltage i ISIS-projektet via egne/institutionens midler og ikke finansieres (frikøbes) af ISIS med deraf følgende risiko for udvanding af uddannelsesmiljøet.

Hvem kan få støtte?

ISIS må kun støtte de offentlige forskeres del af projekterne. Et typisk ISIS-projekt har et budget hvor:

 • en del betales af de deltagende virksomheder, det kan bl.a. være i form af løn til egne medarbejdere i projektet, betaling/donation af udstyr og tilskud til Ph.D.-stipendium, forskningsprofessorat e.lign.,
 • en del betales af de deltagende offentlige forskningsinstitutioner – typisk via forskeres deltagelse i projektet og
 • den sidste del betales af ISIS. ISIS’ midler må kun anvendes til at finansiere den offentlige forskningsindsats.

Hvor stort er budgettet for et ISIS-projekt?

Budgettet afhænger af projektet. For de projekter, ISIS hidtil har støttet, har der været stor spredning i ISIS’ støtte.

Hvor længe varer et ISIS-projekt?

Varigheden afhænger også af projektet. Hidtil har de fleste ISIS projekter varet mellem et halvt og tre år. For nye projekter gælder at de skal være afsluttet senest den 31.12.2006.

ISIS Katrinebjerg ©, sidst opdateret 14/11/05